Stadgar

SÄLLSKAPET FÖR MODERATA KVINNORS HISTORIA

Stadgarna har antagits av konstituerande årsmöte den 28 november 2001.

Reviderades vid årsmöte den 15 oktober 2003 och vid årsmöte den 9 mars 2016. 

§ 1  Syfte

Sällskapet för Moderata Kvinnors Historia har till syfte att sprida kunskap om moderata kvinnors insatser genom att stimulera och stödja forskning om moderata kvinnors historia, bidra till att sprida skrifter och på annat sätt hålla kunskapen levande om moderata kvinnors insatser.

§ 2  Medlemskap

Medlemskap kan erhållas av den som vill stödja forskning och kunskap om moderata kvinnors historia i enlighet med §1.

Stödjande medlemskap kan erhållas av juridiska personer, som vill främja forskning och kunskap om moderata kvinnors historia i enlighet med §1.

Medlemskap erhålles genom erläggande av årlig avgift eller genom avgift för ständigt medlemskap.

Medlemsavgifternas storlek fastställes av årsmötet.

Medlem äger rätt att väcka fråga till årsmötet om frågan kommit kansliet tillhanda tre veckor före årsmötet.

§ 3  Verksamhetsår

Verksamhetsåret skall omfatta tiden 1/1 – 31/12.

§ 4  Årsmötet

Årsmötet skall äga rum senast 30 mars varje år. På årsmötet skall följande punkter förekomma:

 1. Godkännande av kallelsen.
 2. Val av ordförande och sekreterare för årsmö
 3. Val av två
 4. Styrelsens årsberättelse med resultat- och balansräkning
 5. Revisorernas berättelse
 6. Beslut om ansvarsfrihet.
 7. Fastställande av årsavgifter
 8. Andra av styrelsen framlagda förslag
 9. Val av ordförande
 10. Val av vice ordförande
 11. Fastställande av antalet ledamöter i styrelsen.
 12. Val av halva antalet styrelseledamöter. Vid första valet väljes hälften av ledamöterna med en mandatperiod på 1 år, hälften med en mandatperiod på 2 år.
 13. Val av två revisorer, samt val av två
 14. Val av valberedning med sammankallande.
 15. Av medlemmarna väckta frågor
 16. Övriga frågor

§ 5  Kallelse

Kallelse till årsmötet skall ske med personlig kallelse senast en månad före årsmötet.

§ 6  Styrelsen

Styrelsen har att leda arbetet i enlighet med § 1.

Styrelsen beslutar inom givna ekonomiska ramar om utgivning och forskningsinriktning.

Styrelsen skall verka för att medel finns för utgivning av skrifter om moderata kvinnors historia, genom att ansöka om medel och förvalta insamlade medel.

Styrelsen kan träffa avtal med författare och förläggare.

Styrelsen sammanträder på kallelse av ordförande.

Styrelsen har att inom sig utse sekreterare och kassör samt arbetsutskott.

Styrelsen utlyser årsmötet och utsänder kallelse senast en månad i förväg.

§ 7  Stadgan

Stadgan antages genom beslut på årsmötet.

För ändring av stadgan krävs ¾ av årsmötets avgivna röster.

§ 8  Upplösning av sällskapet

För upplösning av sällskapet krävs ¾ av årsmötets avgivna röster.

Sällskapets tillgångar överlämnas därvid till Moderata Samlingspartiets organisation för moderata kvinnor.

PDF MKH stadgar reviderade 9 mars 2016